off
  
 قانون عضویت دولت ایران در آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر Posted by admin on يكشنبه 1 بهمن 1391 - 12:15

بر اساس ماده واحده این قانون ،به دولت اجازه داده می شود درآژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط، اقدام کند.
بر اساس این قانون ، آژانس بر اساس اصل برابری همه اعضای خود بنا نهاده شده است و به حقوق حاکمیت و صلاحیت های اعضای خود در اجرای فعالیتهای خویش احترام لازم را می گذارد.
براساس این قانون  ،آژانس به کارگیری گسترده و روز افزون و پایدار تمامی اشکال انرژیهای تجدیدپذیر را با در نظر گرفتن ،اولویتهای ملی و داخلی و منافع حاصل از دستیابی همزمان به انرژیهای تجدیدپذیر و اقدامات بهره وری انرژی،وسهم انرژیهای تجدیدپذیر در حفظ محیط زیست از طریق کاهش فشار بر منابع طبیعی و کاهش جنگل زدایی به ویژه جنگل زدایی مناطق گرمسیری، کاهش بیابان زایی، و از بین رفتن تنوع زیستی، برای از بین رفتن تنوع زیستی، برای حفاظت از شرایط آب و هوایی، رشد اقتصادی و همبستگی اجتماعی از جمله کاهش فقر و توسعه پایدار، دستیابی به عرضه انرژی و تأمین امنیت آن، توسعه منطقه ای و مسؤولیت بین نسلها را ارتقاء می دهد.

براین اساس، انرژی تجدید پذیر به معنای تمامی انواع انرژی حاصل از منابع تجدید پذیر در حالت پایدار است ،که شامل انرژی زیستی ،انرژی زمین گرمایی ،برق آبی ،انرژی اقیانوسی از جمله جزرومد،انرژی حرارتی اقیانوسی ،انرژی خورشیدی و انرژی بادی می شود.

فعالیتها

طبق این قانون ،آژانس به عنوان یک قطب برتر برای فناوری انرژیهای تجدیدپذیر و عامل تسهیل کننده و سازمان دهنده، فراهم کننده تجربه برای سیاست ها و کاربردهای عملی، حامی تمامی مواردی که مرتبط با انرژی های تجدید پذیرمی باشد و کمک کننده به کشورها برای بهره مندی از توسعه کارآمد و انتقال دانش و فناوری است.
بر این اساس ، آژانس به ویژه برای بهرمندی اعضا، تجزیه و تحلیل و نظارت غیر الزام آور بر سیاستهای اعضاء، نظام مند نمودن فعالیتهای فعلی انرژیهای تجدیدپذیر از جمله دستورالعمل های سیاسی، مشوقها،روشهای سرمایه گذاری، بهترین رویه ها، فناوریهای در دسترس، سامانه(سیستم)ها و تجهیزات یکپارچه و عوامل موفقیت و عدم موفقیت؛ آغاز بحث و تضمین تعادل با سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی و شبکه هایی در این زمینه و سایر زمینه های مرتبط وبهبود انتقال دانش و فناوری مرتبط و ارتقاء توسعه ظرفیت و صلاحیت داخلی در کشورهای عضو از جمله تعامل های لازم را انجام می دهد.
به علاوه، آژانس اطلاعات را توزیع و آگاهی عمومی را در خصوص منافع و توان بالقوه عرضه شده از طریق انرژی های تجدیدپذیر افزایش می دهد.
همچنین،همکاری نزدیک و تلاش برای ایجاد ارتباطات سودمند متقابل با سازمانها و مؤسسات موجود به منظور جلوگیری از تکرارغیر ضروری کار و ایجاد و استفاده مفید و مؤثر از منابع و فعالیتهای درحال انجام به وسیله دولتها، سایرسازمانها و آژانسها که هدفشان توسعه انرژیهای تجدید پذیر است .
آژانس به این منظور،ارائه گزارش سالیانه درخصوص فعالیت هایش به اعضا،آگاه نمودن اعضاء از توصیه راجع به خط مشی خود پس از مشخص شدن آن وآگاه نمودن اعضاء از مشاوره و همکاری با سازمانهای بین المللی موجود و فعال در این زمینه و نوع فعالیت های سازمان های مذبور را انجام خواهد داد.

برنامه کاری و پروژه ها

آژانس فعالیتهای خود را بر اساس برنامه کاری سالانه انجام خواهد داد که به وسیله دبیرخانه تهیه شده، توسط شورا بررسی گردیده و توسط مجمع پذیرفته شده است.

عضویت

براین اساس، عضویت برای کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند و برای سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای علاقه مند و قادر به فعالیت طبق اهداف و فعالیتهای مقرر در این اساسنامه آزاد است برای احراز شرایط عضویت در آژانس، یک سازمان همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای باید توسط کشورهای مستقل تشکیل شده باشد، که حداقل یکی از آنها عضو آژانس باشد و کشورهای عضو آن صلاحیت خود را حداقل در یکی از موضوعات در حیطه فعالیت آژانس به آن سازمان واگذار کرده باشند.

ناظرین
بر اساس این قانون، موقعیت ناظر از طرف مجمع به سازمانهای غیر دولتی و بین دولتی در زمینه انرژیهای تجدید پذیر، امضاء کنندگانی که اساسنامه را تصویب نکرده اند و متقاضیان عضویت که تقاضای عضویت آنها طبق جزء(2) بند (ب) ماده(6) مورد تأیید قرار گرفته است اعطاء می شود.
همچنین، ناظرین می توانند بدون داشتن حق رأی در جلسات عمومی مجمع و ارکان تابعه آن شرکت کنند.

ارکان

براین اساس مجمع شورا ودبیرخانه به عنوان ارکان اصلی آژانس تاسیس می شود ، مجمع و شورا می توانند ارکان تابعه ای را برای انجام وظایف خود که طبق این اساسنامه ضروری می دانند به شرط تصویب مجمع، تاسیس کنند.

مجمع

مجمع عالی ترین رکن آژانس است ،مجمع می تواند در خصوص هر موضوعی در چهارچوب این اساسنامه یا مرتبط با اختیارات و وظایف هر رکن پیش بینی شده در این اساسنامه به بحث بپردازد.
به علاوه مجمع اختیار پیشنهاد موضوعاتی را برای بررسی در شورا دارد و از شورا و دبیرخانه در خصوص هر موضوع مرتبط با عملکرد آژانس، درخواست گزارش کند.

شورا

شورا متشکل از حداقل یازده و حداکثر بیست و یک نماینده از اعضای آژانس است که توسط مجمع انتخاب شده اند. تعداد واقعی نمایندگان بین یازده تا بیست و یک نفر مطابق با عدد گرد شده برابر با یک سوم اعضای آژانس است که بر اساس تعداد اعضای آژانس در شروع دوره رأی گیری مربوط برای اعضای شورا محاسبه می گردد.اعضای شورا به صورت چرخشی به نحو مقرر در آیین کار مجمع و به منظور تضمین حضور مؤثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و حصول به توزیع جغرافیایی برابر و منصفانه و کارآیی فعالیت شورا انتخاب می شوند،اعضای شورا برای یک دوره دوساله انتخاب می شوند.
شورا هر شش ماه تشکیل جلسه خواهد داد و جلسات آن در مقر آژانس برگزار می شود مگر اینکه شورا تصمیم دیگری اتخاذ کند.
شورا در ابتدای هر جلسه برای دوره زمانی تا شروع جلسه بعدی خود، رئیس جلسه و دیگر مأموران رسمی را از بین اعضای خود در صورت نیاز انتخاب می کند. شورا حق شرح و توضیح آیین کار را دارد، این گونه آیین کار باید جهت تصویب به مجمع ارائه شود.

دبیرخانه

براین اساس ،دبیرخانه به مجمع ، شورا و ارکان تابعه آنها در اجرای وظایفشان کمک می کند. دبیرخانه سایر مسولیتهای تفویض شده براساس این اساسنامه و نیز وظایف محوله به آن از طرف مجمع یا شورا را انجام می دهد.
دبیرخانه متشکل از مدیر کل که رئیس و بالاترین مقام اجرایی آن است و تعداد کارکنان مورد نیاز است،مدیر کل باید توسط مجمع با توصیه شورا برای یک دوره زمانی چهارساله که فقط یک بار دیگر قابل تمدید است، انتخاب شود.

بودجه

طبق این قانون ،بودجه آژانس باید از طریق،کمک های اجباری اعضای خود که بر اساس میزان ارزیابی سازمان ملل متحد به نحو تعیین شده توسط مجمع ،کمکهای داوطلبانه وسایر منابع ممکن،طبق قوانین مالی اتخاذ شده توسط مجمع از طریق اجماع به شکلی که در بند(چ) ماده(9) این اساسنامه مقرر شده است تأمین شود.
براین اساس، قواعد مالی و بودجه باید بنیان مالی مستحکمی را برای آژانس تأمین و اجرای بهینه و کارآمد فعالیتهای آژانس را به نحو تعریف نشده بر اساس برنامه کاری تضمین کند، کمک های اجباری، هزینه های فعالیت های کلیدی و اداری را تأمین می کند.
همچنین ، پیش نویس بودجه آژانس از طریق دبیرخانه تهیه و برای بررسی به شورا ارسال می شود. شورا باید پیش نویس مذکور را همراه با توصیه ای برای تصویب به مجمع ارسال کند یا آن را به دبیرخانه برای بررسی و ارائه مجدد عودت دهد.

شخصیت حقوقی، امتیازات و مصونیت ها

آژانس دارای شخصیت حقوقی بین المللی است، آژانس در قلمرو هر یک از اعضاء و با رعایت قوانین ملی هر یک از اعضاء، از ظرفیت قانونی داخلی در صورت ضرورت برای اجرای وظایف و برآوردن اهداف خود برخوردار خواهد بود.
همچنین ،اعضاء در صورت امتیازات و مصونیت ها بر اساس موافقتنامه جداگانه تصمیم گیری می کند.

روابط با دیگر سازمان ها

براین اساس،شورا به شرط تصویب مجمع، به نیابت از طرف آژانس،مجاز به عقد موافقت نامه هایی خواهد بود که ارتباط مقتضی با سازمان ملل متحد و سایر سازمان هایی که فعالیت آنها مرتبط با فعالیت آژانس است برقرار می کند. مفاد این اساس نامه بر حقوق و تعهدات هر عضو که ناشی از هر معاهده بین المللی موجود باشد، تأثیری نخواهد داشت.

اصلاحات و انصراف از عضویت، بازبینی

طبق این قانون ،اصلاحات این اساس نامه ممکن است توسط هریک از اعضاء مطرح شود، نسخ موثق متن هرگونه اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مدیر کل تهیه و به وسیله وی حداقل نود روز قبل از بررسی آن توسط مجمع ،به همه اعضاء ارسال شود.

حل و فصل اختلافات

براساس این قانون ،اعضاء هرگونه اختلاف بین خود در مورد تفسیر یا اجرای این اساسنامه را از راه های مسالمت آمیز طبق بند(3) ماده (2) منشور سازمان ملل متحد حل و فصل می کنند و بدین منظور از طریق روشهای اشاره شده در بند(1) ماده(33) منشور سازمان ملل متحد راه حلی را جستجو می کنند.

تعلیق موقت حقوق

براین اساس ،هرعضوی از آژانس که دارای دیون معوقه بابت مشارکت مالی خود با آژانس باشد چنانچه دیون معوقه آن به میزان کمک های دو سال گذشته برسد یا از آن بیشتر باشد حق رأی نخواهد داشت. با این وجود، ممکن است به این عضو اجازه رأی دهد در صورتی که متقاعد گردد که عدم پرداخت در نتیجه شرایط خارج از کنترل عضو است.

مقر آژانس 

مقر آژانس باید توسط مجمع در اولین جلسه آن تعیین شود.

امضاء تصویب، لازم الجرا شدن و الحاق

این اساسنامه در فراهم نمایی تأسیس آژانس برای تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمانهای همگرایی اقتصادی بین دولتی منطقه ای به نحو تعریف شده در بند(الف) ماده(6) جهت امضاء مفتوح است.

امین اسناد،ثبت، متن معتبر

بدینوسیله دولت جمهوری فدرال آلمان به عنوان امین اسناد این اساسنامه و هرگونه سند تصویب یا الحاق تعیین می شود.
این اساسنامه باید توسط امین اسناد به موجب ماده(102) منشور سازمان ملل متحد ثبت شود.> Comments 0   -   Reads 209 Print
  
  
 Comments

No Comments have been Posted.
  
  
 Post Comment

Please Login to Post a Comment.
  
  
 Ratings

Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.
  
off
Login
Username

Password

Remember MeNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
_
Site language

Please select Your languageafter selection site will reload automatically
_

Copyright © 2005
Designed by kms.co.ir