off
  
 آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده Posted by admin on دوشنبه 6 دي 1389 - 13:00

شماره61572/ت42596ك    مورخ  20/3/1388


وزارت كشور ـ وزارت صنايع و معادن ـ سازمان حفاظت محيط زيست
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

وزيران عضو كار گروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت در جلسه مورخ 17/12/1387 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهـــوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 131401/ت41048 مورخ 7/6/1387 « آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده» را به شرح زير تصويب نمودند: 

آيين‌نامه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده


ماده1ـ واژه‌ها و اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند:

الف ـ ستاد: ستاد مديريت حمل و نقل سوخت.

ب ـ نظارت عالي: سياستگذاري، پايش نحوه اجراي فرآيند، تعيين مجري و پيگيري اقدامات لازم در راستاي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده تا رسيدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت.

ج ـ خودروي فـرسوده : خودرويي كـه طبـق ماده (4) تصـويب‌نامه شماره 92308/ت40587ك مورخ 7/6/1387 حائز شرايط فرسودگي باشد.

د ـ اسقاط : اعمال تغييرات فيزيكي بر روي خودروي فرسوده، به صورتي كه خودرو و قطعات آن غير قابل استقاده مجدد در چرخه حمل و نقل باشد و مطابق قانون و مقررات شرايط لازم براي ابطال اسناد آن فراهم شود.

هـ ـ گواهي اسقاط : برگه‌اي كه نشان دهنده اسقاط خودرو در مراكز مجاز است و برابر شرايط مندرج در طرح صادر مي‌گردد.

و ـ كمك بلاعوض: وجهي كه پس از طي مراحل اسقاط خودرو و تاييد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت بصورت بلاعوض به مالكين خودروهاي فرسوده پرداخت مي‌گردد.

ماده2ـ اشخاصي كه خودروي آنها تا پايان سال 1390 به سن فرسودگي مي‌رسند مي‌توانند از ابتداي سال 1388 براي اسقاط خودرو اقدام نمايند و از مزاياي مقرر در اين آيين‌نامه بهره‌مند شوند.

ماده3 ـ براي از رده خارج شدن خودروهاي سواري فرسوده شخصي تا پايان سال 1390، كمك بلاعوض با رعايت ميزان اعتبارات قابل تخصيص ساليانه و تا سقف مبالغ جدول زير اعطا مي‌گردد.

(ارقام به ميليون ريال)
سال عرضه براي اسقاط
شرح 1388 1389 1390
خودروهايي كه تا پايان سال 1388 به سن فرسودگي مي‌رسند 15 10 5
خودروهايي كه در سال 1389 به سن فرسودگي مي‌رسند 15 15 10
خودروهايي كه در سال 1390 به سن فرسودگي مي‌رسند 15 15 15

تبصره1 ـ پرداخت كمك بلاعوض به خودروهاي سواري شخصي با سن بيش از (35) سال، صرفاً تا پايان سال 1388 صورت مي‌پذيرد.

تبصره2 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تسهيلات اعطايي در قالب خريد خودرو را صرفاً به متقاضيان طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده اختصاص دهد.

ماده4 ـ براي از رده خارج شدن خودروهاي فرسوده عمومي، تا پايان سال 1390، تسهيلات بانكي و كمك بلاعوض با رعايت ميزان اعتبارات قابل تخصيص ساليانه و تا سقف مبالغ جدول زير اعطا مي‌گردد.

تاكسي وانت با ظرفيت يك تن و بالاتر ون و وانت با ظرفيت بالاتر از يك تن ميني‌بوس اتوبوس برون شهري كاميون بالاي
17 تن و كشنده

كمك بلاعوض (ميليون ريال) 30 10 20 30 100 50
تسهيلات بانكي
( ميليون ريال) (80%) قيمت خودرو 70 70 70 200 1200 600
دوره باز پرداخت (ماه) 60 60 60 72 84 84

تبصره1 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است خط اعتباري لازم براي پرداخت تسهيلات مندرج در جدول فوق را تعيين و سهم اعتباري بانكهاي عامل از اين تسهيلات را به آنها ابلاغ نمايد.

تبصره2 ـ ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت مكلف است عملكرد ريالي ساليانه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده را به نحوي تنظيم كند كه مازاد بر اعتبار قابل تخصيص مربوط مندرج در قانون بودجه ساليانه ايجاد تعهد ننمايد.

ماده5 ـ واردكنندگان خودرو، اجزاء، قطعات، مواد اوليه، تجهيزات و ساير اقلام مرتبط با صنايع حمل و نقل در صورت ارائه گواهي اسقاط خودرو ( بجز موتور‌سيكلت) مشروط به عدم استفاده از كمك‌هاي بلاعوض مندرج در مواد (4) و (5)، به ازاي هر دستگاه معادل مبالغ كمك بلاعوض ياد شده، از تخفيفات ترجيحي در سود بازرگاني واردات اقلام يادشده برخوردار مي‌گردند.

ماده6 ـ خودرو‌سازان و موتور‌سيكلت سازان موظفند از ابتداي سال 1388 حداقل معادل سي درصد (30%) توليد ماهانه خود گواهي اسقاط به ستاد تحويل نمايند.

تبصره1ـ ميزان درصد يادشده درصورت‌نياز هر دو ماه يكبار با اعلام ستاد تغيير مي‌يابد.

تبصره2 ـ خودروسازان موظفند پس از معرفي ستاد نسبت به تحويل خودرو حداكثر ظرف سي روز كاري، اقدام نمايند.

ماده7 ـ خودروسازان مي‌توانند براي پشتوانه اجراي طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده و به منظور تامين منابع، نسبت به فروش اوراق مشاركت بر اساس مقررات مربوط اقدام نمايند.

ماده8 ـ مراحل اسقاط خودروهاي فرسوده به ترتيب مراحل زير انجام مي‌شود:

الف ـ مراجعه مالك خودروي فرسوده به همراه خودرو و مدارك به مركز اسقاط.
ب ـ كنترل و بررسي صحت و اصالت مدارك و تطبيق آنها با خودرو.
ج ـ دريافت مجوز اسقاط از پايگاه اطلاعاتي ستاد.
د ـ اسقاط در حضور مدير و كارشناس مركز اسقاط و مالك خودرو، در حد اركان اسقاط شامل برش ستون و سقف، سوراخ نمودن موتور، از بين بردن شماره‌هاي شاسي، بدنه، موتور و  فك پلاك به گونه‌اي كه در چرخه حمل و نقل مجدد قابل استفاده نباشد.
هـ ـ ثبت اسقاط خودرو توسط مركز اسقاط در پايگاه اطلاعاتي ستاد.

ماده 9 ـ احراز اصالت خودرو و گواهي اسقاط در مراكز اسقاط بنا به تشخيص پليس، توسـط كارشناس رسمي ( مقيم) يا كارشنـاس يا كاردان فني نيروي انتظامي (مقيم) انجام مي‌گيرد.

تبصره ـ در صورت عدم تاييد مدارك در بند « ب » ماده (8) و يا عدم همخواني اطلاعات وارد شده با اطلاعات موجود در پايگاه اطلاعاتي ستاد، خودرو فرسوده در مركز اسقاط باقي مانده و كارشناس مركز اسقاط با همكاري نيروي انتظامي موظفند ظرف ده روز نسبت به تعيين تكليف خودروي مربوط اقدام نمايند.

ماده10 ـ پس از تاييد اسقاط خودرو در پايگاه اطلاعاتي ستاد توسط كارشناس مقيم، گواهي اسقاط خودرو جهت استفاده براي شماره‌گذاري خودروهاي وارداتي يا استفاده از تخفيفات گمركي و سود بازرگاني توسط ستاد صادر  و به نيروي انتظامي و گمرك جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد.

ماده 11 ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات خودروهايي را كه تا سال 1390 به سن فرسودگي مي‌رسند حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 1388 و همچنين اطلاعات به روز شده را نيز در مراحل انجام طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به ستاد تحويل نمايد.

ماده12 ـ خودروسازان موظفند هر ماه گزارش تعداد خودروهاي توليد شده (‌فروخته شده به مشتريان داخلي) را همراه با مشخصات خودروهاي فرسوده اسقاط شده ما به ازاي آن به ستاد ارائه نمايند.

ماده13 ـ نيروي انتظامي موظف است گزارش خودروهاي فرسوده اسقاط شده را ماهانه به ستاد ارسال نمايد.

ماده14 ـ قيمت لاشه خودروي فرسوده براساس نظر كارشناسي محاسبه و توسط ستاد تعيين مي‌گردد.

ماده15 ـ قيمت لاشه خودرو فرسوده براي اجرا و توسعه طرح از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به حسابي كه به همين منظور برابر مقررات مربوط افتتاح مي‌شود واريز و تحت نظارت ستاد هزينه خواهد شد.

ماده16 ـ در هر استان، هيئتي مركب از نمايندگان معاون امور عمراني استاندار، سازمان حفاظت محيط زيست استان، پليس راهور استان و مراكز اسقاط استان تشكيل و به ستاد معرفي مي‌شود تا با برگزاري جلسات ماهانه، عملكرد عمليات اسقاط استان را رسيدگي و به ستاد گزارش نمايد.

ماده17 ـ كارگروهي مركب از نمايندگان ستاد، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، پليس راهور ناجا، وزارت صنايع و معادن يا نماينده خودرو‌سازان و مراكز اسقاط در ستاد تشكيل و عملكرد ماهانه استان‌ها را بررسي و رسيدگي مي‌نمايند.

ماده20 ـ اين آيين‌نامه از ابتداي سال 1388 لازم‌الاجراست.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 17/3/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ پرويز داودي


> Comments 0   -   Reads 346 Print
  
  
 Comments

No Comments have been Posted.
  
  
 Post Comment

Please Login to Post a Comment.
  
off
Login
Username

Password

Remember MeNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
_
Site language

Please select Your languageafter selection site will reload automatically
_

Copyright © 2005
Designed by kms.co.ir