off
  
 استاندارد خروجي فاضلابها Posted by admin on دوشنبه 22 شهريور 1389 - 08:54

مقدمه و تعاریف:

اين استاندارد به استناد ماده 5 آيين‌نامه جلوگيري از آلودگي آب و با توجه به ماده (3) همين آيين‌نامه و با همكاري وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، صنايع، معدن و فلزات، كشور و كشاورزي توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و تدوين گرديده است.

در اين استانداد تعارف و اصطلاحاتي كه به كار رفته است به شرح ذيل مي‌باشند.

•-         آب سطحي: عبارت است از آبهاي فصلي يا دائمي، درياچه‌های طبيعي يا مصنوعي و تالابها.

•-     چاه جاذب: عبارت است از حفر ه يا گودالي كه قابليت جذب داشته و كف آن تا بالاترين سطح ايستابي حداقل 3 متر فاصله داشته باشد.

•-     ترانشه جذبي: عبارت است از مجموعه‌اي از كانالهاي افقي كه فاضلاب به منطور جذب در زمين به آنها تخليه شده و فاصله كف آنها از بالاترين سطح ايستابي حدالقل 3 متر باشد.

•-     كنار گذر: كانالي است كه فاضلاب در بدون عبود از بخشي از تصفيه خانه يا كل آن به بخش ديگر و يا كانال خروجي هدايت كند.

•-     نمونه مركب: عبارت است از تهيه يك نمونه 24 ساعته از نمونه‌هایي كه با فواصل زماني حداكثر 4 ساعت تهيه شده‌اند.ملاحظات  كلي

1-   تخليه فاضلابها بايد بر اساس استاندارهايي باشد كه به صورت حداكثر غلظت آلوده كننده‌ها بيان مي‌شود و رعايت اين استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محيط زيست ضروري است.

2- مسئولين منابع آلوده كننده بايد فاضلابهاي توليد را با بررسي‌هاي مهندسي و استفاده از تكنولوژي مناسب و اقتصادي تا حد استانداردهاي تصفيه نمايد.

3-  اندازه‌گيري غلظت مواد آلوده كننده و مقدار جريان در فاضلابها بايد بلافاصله پس از آخرين واحد تصفيه‌اي تصفيه خانه و قبل از ورود به محيط انجام گيرد.

4-  اندازه‌گيري جهت تطبيق با استانداردهاي اعلام شده قبل از تأسيسات تصفيه فاضلاب بايد بر مبناي نمونه مركب صورت گيرد. در سيستمهایي كه تخليه ناپيوسته دارند، اندازه‌گيري در طول زمان تخليه ملاك خواهد بود.

5-  لجن و يا ساير مواد جامد توليد شده در تأسيسات تصفيه فاضلاب قبل از دفع بايستي به صورت مناسب تصفيه شده و تخليه نهایي اين مواد نبايد موجب آلودگي محيط زيست گردد.

6-  فاضلاب تصفيه شده بايد با شرايط يكنواخت و بنحوي وارد آبهاي پذيرنده گردد كه حداكثر اختلاط صورت گيرد.

7-  فاضلاب خروجي نبايستي داري بوي نامطبوع بوده و حاوي كف و اجسام شناور باشد.

8-  رنگ و كدورت فاضلاب خروجي نبايد ظواهر طبيعي آبهاي پذيرنده و محلي تخليه را به طور محسوس تغيير دهد.

9- روشهاي سنجش پارامترهاي آلوده كننده بر مبناي روشهاي ذكر شده در كتاب Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water   خواهد بود.

10-   استفاده از سيستم سپتيك تانك و ايمهاف تانك با بكارگيري چاهها و يا ترانشه‌هاي جذبي در مناطقي كه فاصله كف چاه يا ترانشه از سطح آبهاي زير زميني كمتر از 3 متر مي‌باشد ممنوع است.

11- ضمن رعايت استاندادهاي مربوطه خروجي فاضلابها نبايد كيفيت آب را براي استفاده‌هاي منظور شده تغيير دهد.

12-   رقيق  كردن فاضلاب تصفيه شده يا خام به منظور رسانيدن غلظت مواد آلوده كننده تا حد استانداردهاي اعلام شده قابل قبول نمي‌باشد.

13-     استفاده از روشهاي تبخير فاضلابها با كسب موافقت سازمان محيط زيست مجاز است.

14-  استفاده از كنارگذر ممنوع است، كنار گذرهایي كه صرفأ جهت رفع اشكال واحدهاي تصفيه‌اي بكار رفته و يا در زمان جمع‌آوري توأم فاضلاب شهري با باران مورد استفاده قرار مي‌گيرند مجاز است.

15-   تأسيسات تصفيه فاضلاب بايستي به گونه‌اي طراحي، احداث و بهره‌برداري گردد تا پيش‌بيني‌هاي لازم جهت به حداقل رسانيدن آلودگي در مواقع اضطراري از قبيل شرايط آب‌وهوايي نامناسب، قطع برق، نارسائي تجهيزات مكانيكي و ... فراهم گردد.

آن دسته از فاضلابهاي صنعتي كه آلودگي آنها بيش از اين استانداردها نباشد، مي‌تواند فاضلاب خود را با كسب موافقت سازمان بدون تصفيه دفع نمايند.شماره

مواد آلوده كننده

تخليه آبهاي سطحي

mg/1

تخليه به چاه جاذب

mg/1

مصارف كشاورزي و آبياري

mg/1

1

نقره    Ag

1

1/0

1/0

2

آلومينيم   Al

5

5

5

3

آرسنيك     As

1/0

1/0

1/0

4

بر         B

2

1

1

5

باريم       Ba

5

1

1

6

بريليوم     Be

1/0

1

5/0

7

كلسيم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌     Ca

75

-

-

8

‌كادميوم    Cd

1/0

1/0

05/0

9

كلر آزاد   Cl

1

1

2/0

10

كلرايد    ‍CL-

600 ( تبصره 1)

600  ( تبصره 1)

600

11

فرم آلدئيد CH2O

1

1

1

12

فنل       C6H5OH

1

ناچيز

1

13

سيانور     CN

5/0

1/0

1/0

14

كبالت      Co

1

1

05/0

15

كرم       Cr+6

5/0

1

1

16

كرم       Cr+3

2

2

2

17

مس         Cu

1

1

2/0

18

فلورايد     F

5/2

2

2

19

آهن        Fe

3

3

3

20

جيوه       Hg

ناچيز

ناچيز

ناچيز

21

ليتيوم      Li

5/2

5/2

5/2

22

منيزيم      Mg

100

100

100

23

منگنز      Mn

1

1

1

24

موليبدن    Mo

01/0

01/0

01/0

25

نيكل       Ni

2

2

2

26

آمونيوم بر حسب NH4

5/2

1

-

27

نيتريت بر حسب NO2

10

10

-

28

نيترات بر حسبNO3

50

10

-

29

فسفات بر حسب فسفر

6

6

-

30

سرب         Pb

1

1

1

31

سلنيم       Se

1

1/0

1/0

32

سولفيد       SH2

3

3

3

33

سولفيت       SO3

1

1

1

34

سولفات       SO4

400(تبصره 1 )

400 (تبصره 1 )

500

35

واناديمV                 

1/0

1/0

1/0

36

روي           Zn

2

2

2

37

چربي روغن

10

10

10

38

دترجنت       ABS

5/1

5/0

5/0

39

بي.او.دي (تبصره3) BOD5

30(لحظه اي 50 )

30(لحظه اي 50 )

100

40

سي . او.دي (تبصره3) COD

60( لحظه اي 100)

60( لحظه اي 100)

200

41

اكسيژن محلول (حداقل) DO

2

-

2

42

مجموع مواد جامدمحلول  TDS

(تبصره 1)

(تبصره 2)

-

43

مجموع مواد جامد معلق  TSS

40 (لحظه اي 60)

-

100

44

مواد قابل ته نشيني    SS

0

9-5

5/8-6

45

پ - هاش     ( حدود )PH

5/8-5/6

0

0

46

مواد راديواكتيو

0

-

50

47

كدورت   (واحد كدورت)

50

75

75

48

رنگ      (واحد رنگ)

75

-

-

49

درجه حرارت        T

(تبصره 4)

400

400

50

كليفرم گوارشي(تعداد در100 ml)

400

1000

1000

51

كل كليفرم (تعداد در100 ml)

1000

-

( تبصره 5)

52

تخم انگل         MPN

-تبصره 1 - تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه پساب خروجي، غلظت كلرايد، سولفات و مواد محلول منبع پذيرنده را در شعاع 200 متري بيش از ده درصد افزايش ندهد.

تبصره 2 - تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول در صورتي مجاز خواهد بود كه افزايش كلرايد، سولفات، و محلول پساب خروجي نسبت به آب مصرفي بيش از ده درصد نباشد.

تبصره 3 - صنايع موجود مجاز خواهند بود BOD5 و COD را حداقل 90 درصد كاهش دهند.> Comments 0   -   Reads 809 Print
  
  
 Comments

No Comments have been Posted.
  
  
 Post Comment

Please Login to Post a Comment.
  
off
Login
Username

Password

Remember MeNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
_
Site language

Please select Your languageafter selection site will reload automatically
_

Copyright © 2005
Designed by kms.co.ir