off
  
 قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا Posted by admin on يكشنبه 31 مرداد 1389 - 13:41

فصل اول : كلياتماده 1- جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بمنظور پاك سازي و حفاظت هوا از آلودگيها كليه دستگاهها و مؤسسات و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند مقررات و سياستهاي مقرر در اين قانون را رعايت نمايند .

ماده 2- اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم نمايد ممنوع است . منظور از آلودگي هوا عبارتست از وجود و پخش يك يا چند آلوده كننده اعم از جامد ،‌مايع ، گاز ،‌ تشعشع پرتوزا و غيره پرتوزا در هواي آزاد به مقدار و مدتي كه كيفيت آن را بطوريكه زيان آور براي انسان ويا ساير موجودات زنده ويا گياهان ويا آثار و ابنيه باشد تغيير دهد .

ماده 3- منابع آلوده كننده هوا كه تحت مقررات اين قانون قرار دارند به سه دسته زير طبقه بندي مي شوند .

الف ـ وسائل نقليه موتوري

ب ـ كارخانجات و كارگاهها و نيروگاهها

ج ـ منابع تجاري و خانگي و منابع متفرقهفصل دوم ـ وسائل نقليه موتوريماده 4- استفاده از وسائل نقليه موتوي كه بيش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده ها ي ديگر وارد هواي آزاد نمايند ممنوع است حد مجاز خروجي وسائل نقليه موتوري توسط سازمان حفاظت محسط زيست با همكاري وزارت صنايع تعيين وبه تصويب شورايعالي حفاظت محيط زيست مي‌رسد.ماده 5- هر وسيله نقليه موتوري كه بكارگرفته مي‌شود بايد داراي گوهينامه مخصوص مبني بر رعايت حد مجاز خروجي آلوده كننده هاي هوا باشد. دارندگان وسائل تقليه موتوري مكلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراكز مورد تأييد سازمان حفاظت محيط زيست كه توسط شهرداريها ايجاد مي گردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبني بر رعايت حد مجاز آلودگي را دريافت نمايند. درغير اين صورت از تردد وسائل نقليه فاقد گواهينامه مذكور به ترتيبي كه در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي‌شود جلوگيري خواهد شد.تبصره 1- هزينه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوري از دارندگان وسايل نقليه مذكور طبق تعرفه اي كه توسط وزارت كشور و سازمان حفاظت محيط زيست تهي و به تصويب هيأت وزيران ميرسد اخذ خواهد شد.تبصره 2- تاريخ شروع اجراي اين ماده و تبصره‌هاي آن حداكثر يكسال پس از تصويب اين قانون تعيين مي‌شود و سازمان حفاظت محيط زيست  و شهرداري و ساير دستگاههاي ذيربط موظفند ظرف مدت مذكور امكانات لازم جهت اجراي اين ماده را فراهم كنند.ماده 6- شهرداريها، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط موظفند نحوه تردد وسايل نقليه موتوري و سيستم حمل و نقل شهري را بصورتي طراحي  و سامان دهند كه ضمن كاهش آلودگي هوا جوابگوي سفرهاي روزانه شهري باشد.تبصره _ آيين‌نامه اجرائي اين ماده كه در برگيرنده ساعات و محدوده مجاز تردد شهري، پيش‌بيني استفاده مطلوب و بيشتر از وسايل نقليه عمومي و امثال آن مي‌باشد، توسط وزارت كشور ( شهرداريها) و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و درصورت لزوم با همكاري سازمانهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.ماده 7-در مواقع اضطراري كه بعلت كيفيت خاص جوي ، آلودگي هواي شهري به حدي برسد كه به تشخيص وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي سلامت انسان و محيط زيست را شديداً به مخاطره بياندازد ، سازمان حفاظت محيط زيست باهمكاري وزارت كشور ( شهرداريها و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ) ممنوعيت هايا محدوديتهاي موقت زماني ، مكاني و نوعي را براي منابع آلوده كننده بر قرار نموده و بلافاصله مراتب را از طريق رسانه هاي همگاني به اطلاع عموم خواهد رسانيد.

با برطرف شدن وضعيت اضطراري و كاهش آلودگي هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعيت و محدوديت برقرار شده اقدام و مراتب را بنحو مقتضي به اطلاع عموم خواهد رسانيد.ماده 8- ساخت و توليد و ورود وسايل نقليه موتوري  وهمچنين موتور و ساير قطعات مراتبط با احتراق وسايل نقليه كاربوراتور و فيلتر مستلزم رعايت استانداردهاي حفاظت محيط زيست مي‌باشند.ماده 9- وزارت صنايع موظف است سياستها و برنامه هاي توليدي واحدها و شركتهاي تابعه توليد وسايل نقليه موتوري خود را بنحوي تنظيم نمايد كه اولا توليد وسايل نقليه با موتورها و قطعات غير استاندارد صورت نپذيرد ثانيا در برنامه ريزي ساخت خودرو برنامه توليد وسايل نقليه و حمل و نقل عمومي را در اولويت قرار دهد ثالثا طراحي و ساخت اتومبيل ها بنحوي صورت گيرد كه حتي المقدور امكان استفاده از گاز هم وجود داشته باشد.ماده 10- شماره گذاري هر نوع وسيله نقليه موتوري مستلزم رعايت استانداردهاي موضوع ماده 8 اين قانون مي‌باشد.ماده 11- استانداردهاي موضوع مواد 8 و 9 اين قانون توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارت صنايع ، وزارت نفت و مؤسسات تحقيقاتي ذيصلاح تهيه و به تصويت هيأت وزيران خواهد رسيد.فصل سوم : كارخانجات و كارگاههاو نيروگاههاماده 12- احداث كارخانجات و كارگاههاي جديد و توسعه و تغيير محل و يا خط توليد كارخانجات و كارگاههاي موجود مستلزم رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي‌باشد.ماده 13- وزارتخانه هاي صنايع ، معادن و فلزات ، كشاورزي و جهاد سازندگي هنگام صدور جواز تاسيس مربوط را به سازمان حفاظت محيط زيست ارسال خواهند نمود.

دارندگان جواز تأسيس مذكور مكلفند محل استقرار واحدهاي صنعتي و يا توليدي خود را طبق ضوابط استقرار موضوع ماده 12 اين قانون تعيين نمايند.

صدور پروانه بهره برداري موكول به تائيد محل استقرار با رعايت ضوابط موضوع ماده 12 فوق بر اساس اعلام سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد.تبصره 1- احداث نيروگاهها ، پالايشگاهها ،‌كارخانجات پتروشيمي ،‌كارخانجات صنايع نظامي ، فرودگاهها و ترمينالهاي بارگيري موكول به رعايت ضوابط و معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست از لحاظ محل استقرار مي‌باشد.تبصره 2- ضوابط ومعيارهاي موضوع مواد 12 و 13 توسط سازمان با مشاركت وزارتخانه هاي مزبور در اين ماده تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.تبصره 3- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضوابط و معيارهاي زيست محيطي لازم را از طريق وزارتخانه هاي ذيربط به دارندگان جواز تأسيس اعلان نمايد.ماده 14- فعاليت كارخانجات و كارگاههاي جديدي كه ضوابط و معيارهاي موضوع ماده 12 را رعايت ننمايند و همچنين رعايت و بهره برداري از كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههايي كه بيش از حد مجاز موجبات آلودگي هوا را فراهم آورند ممنوع است.ماده 15- سازمان حفاظت محيط زيست كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههائي كه آلودگي آنها بيش از حد مجاز استاندارهاي محيط زيست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعيين نوع وميزان آلودگي به صاحبان و يا مسئولان كارخانجات و كارگاهها ونيروگاهها ابلاغ خواهد كرد تا در مدت معيني كه توسط سازمان با همكاري و مشاركت دستگاههاي زيربط تعيين ميشود  نسبت به رفع آلودگي و تعطيل كار و فعاليت خود تا رفع آلودگي اقدام نمايند.تبصره 1- در صورتيكه صاحب يا مسئول كارخانه و كارگاهي كه موجبات آلودگي هوا را فراهم مينمايد با دلايل قابل قبول سازمان اثبات نمايد كه ظرف مدت تعيين شده رفع آلودگي عملي نمي باشد سازمان ميتواند براي يك بار مهلت اضافي مناسب در مورد اينگونه كارخانجات و كارگاهها قائل شود.تبصره2-سازمان حفاظت محيط زيست موظف است استانداردهاي پاك و استانداردهاي آلوده كننده هاي حاصل از كارخانجات و كارگاهها كه به هر طريق وارد هواي آزاد مي گردند را براي هر منطقه و با توجه به كيفيت هوا و مناسبات زيست محيطي آن مناطق تهيه نموده و در اختيار متقاضيان و صاحبان كارخانجات و كارگاهها قرار دهد.حد مجاز (استانداردهاي محيط زيست) اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.ماده 16ـ در صورتيكه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههاي آلوده كننده ظرف مهلت تعيين شده مبادرت به رفع آلودگي يا ممانعت از كار و فعاليت كارخانه و كارگاه مربوط ننمايند، در پايان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست و دستور مرجع قضائي ذيربط محل كه بلافاصله توسط مامورين انتظامي مورد اجرا گذاشته مي شود از كار و فعاليت كارخانجات و كارگاههاي آلوده كننده جلوگيري بعمل خواهد آمد.

ادامه كار يا فعاليت كارخانجات و كارگاهها و نيروگاهها مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محيط زيست و يا رأي دادگاه صلاحيت دار خواهد بود.تبصره ـ درصورتيكه صاحبان و مسئولان كارخانجات و كارگاهها و نيروگاههاي آلوده كننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محيط زيست از فعاليت و ادامه كار كارخانجات و كارگاههاي مذكور رأساً و بدون كسب اجازه از سازمان يا بدون صدور رأي دادگاه صالحه ، مبادرت به بازگشائي و ادامه فعاليت آنها بنمايد برحسب مورد مجازات هاي مقرر در اين قانون و ساير مقررات به عدم رعايت دستورات مراجع قانوني و قضائي محكوم خواهند شد  و چنانچه مديران و مسئولان مذكور اداري و تصدي كارخانجات و كارگاه هاي دولتي يا وابسته به دولت را برعهده داشته باشند موضوع در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارتخانه يا دستگاه مطبوع مدير يا مسئول نيز مطرح و حكم مقتضي صادر خواهد گرديد.ماده 17- درمواقع اضطراري و يا شرايط جوي نامناسب ،‌ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ميتواند كارخانجات و كارگاههايي را كه فعاليت آنها خطرات فوري دربر داشته باشند با اخطار سريع خواستار توقف فعاليت آنها گردد و درصورت استنكاف به حكم رئيس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطيل نمايد.ماده 18- در مواردي كه كاهش يا از بين بردن آلودگي ناشي از فعاليت كارخانجات و يا كارگاهها از طريق ديگر به جز انتقال يك يا برخي از آنها به نقاط مناسب امكان پذير نبوده و يا فعاليت كارخانجات و كارگاههاي مذكور در مناطق مسكوني سلامت ساكنان آن مناطق را به خطر بياندازد  سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه ها وديگر دستگاه هاي دولتي ذيربط طرح انتقال كارخانجات و كارگاه هاي مذكور را به نقاط مناسب ( ترجيهاً شهركها و قطبهاي صنعتي ) تهيه و به هيأت وزيران ارائه مي نمايد . دولت درصورت صلاحديد و موافقت برحسب مورد اقدام خواهد نمود.ماده 19- قطبها وشركتها و مجتمع هاي صنعتي و نيروگاه ها و واحدهاي توليد مكلفند حداقل 10% از فضاي شهرك ها ويا> Comments 0   -   Reads 407 Print
  
  
 Comments

No Comments have been Posted.
  
  
 Post Comment

Please Login to Post a Comment.
  
off
Login
Username

Password

Remember MeNot a member yet?
Click here to register.

Forgotten your password?
Request a new one here.
_
Site language

Please select Your languageafter selection site will reload automatically
_

Copyright © 2005
Designed by kms.co.ir